GM – 10

Electromechanical tubular shutter with a maximum weight of 18 kg.

Asian origin.